Kontrollgruppen

Studiepopulation

För varje patient som inkluderades i VaMIS-kohorten inbjöds en person från allmän befolkning att delta som kontrollperson. Denna person valdes slumpmässigt från Befolkningsregistret bland dem med samma kön, ålder och bostadsort som VaMIS-patienten. Om den inbjudna personen tidigare hade haft hjärtinfarkt bjöds en ny person in för undersökning (som kontroll i VaMIS-studien), men båda kontrollpersonerna genomgick ändå undersökningarna enligt studieprotokollet.

Initialt inkluderades kontrollpersoner till alla VaMIS-patienter. Det stod dock ganska snart klart att äldre personer betydligt oftare tackade nej till deltagande. Vi beslutade därför att enbart bjuda in kontrollpersoner för de patienter som var högst 80 år vid inklusionen. Under tiden mellan november 2005 och maj 2011 inkluderades sammanlagt 855 personer från befolkningen.

Studieprotokoll

Kontrollpersonerna genomgick ett omfattande undersökningsbatteri med:

  • Frågeformulär innefattande tidigare och aktuella medicinska problem, medicinering, tobaks- och alkoholvanor, fysisk aktivitet, sjuklighet i släkten, livskvalitet, typ-D-personlighet m m.
  • Längd, vikt, midje- och stussmått, blodtryck i armar och anklar
  • Hälften av kontrollerna (ett slumpmässigt stickprov) genomgick ambulatorisk 24-timmars blodtrycksmätning
  • Dynamisk och statisk spirometri
  • Vilo-EKG med 12 avledningar
  • Ultraljudsundersökningar av hjärta (ekokardiografi) och kärl (halspulsådror, njurartärer, bukaorta)
  • Personer utan tidigare känd diabetes genomgick glukosbelastningstest (med mätning av B-glukos fastande före och 120 minuter efter intag av 75 g glukos per oralt)
  • Blodanalyser (bl a ”blod-, elektrolyt- och leverstatus”, troponin I, P-glukos, HbA1c, kolesterol och dess fraktioner, triglycerider, apolipoproteiner, CRP, cystatin C, NT-proBNP, insulin, proinsulin, thyreoideaprover). Blodprover är också alikvoterade till mikrorör och förvaras nedfrysta på Ishotellet vid Uppsala Biobank för framtida analyser.

Tillbaka till SAVa beskrivning »