Vänster förmaksfunktion förutsäger dålig prognos

Ny publikation från SAVa-projektet

Vänster förmaks maximala volym (LAVmax), uppmätt med t ex ekokardiografi,  är en väletablerad indikator på vänster kammares fyllnadsfunktion och kan förutsäga framtida kardiovaskulära händelser. På senare tid har det kommit rapporter som indikerar att vänster förmaks minsta volym (LAVmin) eller mått på vänster förmaksfunktion kan vara starkare prognostiska markörer i jämförelse med LAVmax. Ett mått på vänster förmaksfunktion är tömningsfraktionen (LAEF) som beräknas som differensen mellan LAVmax och LAVmin dividerad med LAVmax.

Vi undersökte vänster förmaks volymer och LAEF i SAVa-materialets kontrollgrupp (n = 740) och följde upp försökspersonerna via Socialstyrelsens Patient- och Dödsorsaksregister. Vi fann att nedsatt LAEF var starkt associerat med faktorer som speglar en nedsatt fyllnadsfunktion i vänster kammare, t ex nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion, hög E/e’-kvot och höga plasmanivåer av NT-proBNP. Under en medianuppföljningstid på 4,9 år kunde vi konstatera att LAEF var signifikant relaterad till framtida kardiovaskulära händelser (kardiovaskulär död eller sjukhusvård för hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller stroke). Denna prognostiska information var oberoende av kliniska och ekokardiografiska data samt NT-proBNP och var dessutom betydligt starkare jämfört med de enskilda förmaksvolymerna. Fynden indikerar att en nedsatt förmaksfunktion, jämfört med förmaksförstoring, är ett uttryck för en mer avancerad sjuklighet i vänster hjärthalva. LAEF tycks vara en lovande prognostisk markör för framtida kardiovaskulära händelser i lågriskpopulationer.


Hedberg P, Selmeryd J, Leppert J, Henriksen E. Long-term prognostic impact of left atrial volumes and emptying fraction in a community-based cohort. Heart 2016 Nov 9 (Epub ahead of print). DOI: 10.1136/heartjnl-2016-310242.